25 Januari 2024  •  Frank Duivenvoorde

Vier keer Mystieke Salon op de zondagmiddag

Ook in het voorjaar gaan we weer op weg met de mystici. En wel op de zondagmiddagen één keer per maand.  Dit keer ligt het zwaartepunt bij de zogenaamde liefdes- of minnemystiek waarvan de belangrijkste vertegenwoordig(st)ers zijn de begijn Hadewijch en de non Beatrijs, Bernardus van Clairveaux ( kerkvader ) en de H.  Theresia van Avila. Aan het slot van de reeks is er ook aandacht voor Simone Weil, een twintigste eeuwse mystica die de zgn. postmoderne mystiek vertegenwoordigd. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld als voorbereiding op de retraite die van 14-16 juni plaatsvindt in de Abdij van Westmalle en die als onderwerp heeft 'Kennismaking met de mystiek'. Ze kunnen echter ook los daarvan bezocht worden.  Bent U geinteresseerd en wilt U meedoen, stuur dan een bericht aan StadskloosterCulemborg@gmail.com.

De bijeenkomsten duren iedere keer van 14.30 - 16.30 u en de locatie is de Oud-Katholieke Kerk. Er worden enige teksten ter voorbereiding van elke bijeenkomst verstrekt  aan de hand waarvan gespreksvragen aan de orde zullen komen. Ook wordt er gewerkt met video-opnamen van belangrijke sprekers die goed thuis zijn in de onderwerpen die op de agenda staan. Om welke data en welke onderwerpen gaat het ?

Mystieke salon ( deel 1 ) zondag 25 februari van 14.30 - 16.30 u :

Inleiding in de minne- of liefdesmystiek

( Het beroemde manuscript van de Beatrijs zoals bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag )

  1. Bestaat God ? Filosofische posities naar aanleiding van deze vraag en in de nabespreking een reflectie op onze eigen positiebepaling hierin
  2. Wat is minne of liefdesmystiek ? ( korte video - inleiding )
  3. Vrouwelijke schrijfsters : zuster Beatrijs en begijn Hadewijch
  4. Is datgene waarover de auteurs schreven in de 13e eeuw ook vandaag nog steeds actueel ? Een hedendaags voorbeeld ( Annemiek Schrijver interviewt een gast in de Verwondering )
  5. Kunnen wij ons hierin herkennen ? Hoe (on)gemakkelijk is het gesprek daarover ?

Mystieke salon ( deel 2 ) zondag 24 maart van 14.30 - 16.30 u

Een introductie in het denken van Bernardus van Clairveaux

Het waren niet alleen vrouwen, maar ook mannen die schreven over mystieke ervaring zoals kerkvader Bernardus van Clairveaux, stichter van de orde der Cisterciënzers. 

(Kerkvader, stichter van de Cisterciënzerorde en mysticus Bernardus van Clairveaux 1090 - 1153)

Volgens Bernardus is het zelfs onmogelijk om tot geloof te komen zonder geloofservaring. We gaan kijken naar een inleiding op zijn ideeën door een oud-abt van deze orde die nog altijd actief is in de kerk. Wat je ook voor- of tegen de (r.k.-) kerk als instituut kunt hebben, er ligt de schat van de wijsheid van eeuwen in opgeslagen. Over Godservaring wordt vanmiddag een tipje van de sluier opgelicht.

Mystieke salon ( deel 3 ) Zondag 14 april van 14.30 - 16.30 u

Een toelichting op het standaardwerk over mystiek van Evelyn Underhill dat predikant en schrijver Jean Jacques Suurmond in het Nederlands vertaalde. 

 Evelyn Underhill ( 1875 - 1941 )schreef begin 20e eeuw het eerste belangrijke boek in het Engels over mystiek ( 'Hoe God werkt in de mens' 1911)dat nog steeds geldt als een standaardwerk op het gebied van spiritualiteit.  Het is onlangs in het Nederlands vertaald door predikant/schrijver Jean Jacques Suurmond. 

Vandaag aandacht voor een bijdrage over mystiek van predikant en schrijver Jean Jacques Suurmond die een eigentijdse vertaling maakte Evelyn Underhills 'Inleiding in de mystiek' : hoe God in het alledaagse leven van mensen werkt. Waar Jean Jacques de coronatijd goed gebruikte om dit standaardwerk over mystiek - dat begin vorige eeuw al brede bekendheid genoot in de Engelstalige wereld -  in het Nederlands te vertalen, hield zijn vrouw Marian Vonkeman een mystiek dagboek bij. We krijgen dus niet alleen een theoretisch verhaal te horen, maar ook een verhaal uit de praktijk over geloofs- en mystieke ervaring  

Mystieke salon ( deel 4 ) Zondag 2 juni van 14.30 - 16.30 u. 

Een kennismaking met een eigentijdse (postmoderne) mystica : Simone Weil 

(Simone Weil ( 1909 - 1943 ) wordt ook wel 'Frankrijks laatste heilige' genoemd of ook wel 'de eerste socialistische heilige'. Op latere leeftijd kreeg deze van oorsprong Joodse vrouw een mystieke Christuservaring )

Wie was deze bijzondere vrouw die leefde in de eerste helft van de twintigste eeuw en die tot op de dag van vandaag mensen boeit en inspireert ? Ze leefde op gespannen voet met de zogenaamde Joodse wortels van haar familie, wilde niettemin graag verzetsstrijdster zijn tegen de nazi's en werd op latere leeftijd geraakt door Christus, met wie zij in contact kwam door een priester van de rooms-katholieke kerk. Simone Weil is principieel nooit toegetreden tot de rooms-katholieke kerk, al bleef dit wel tot het eind van haar leven een strijd binnen haarzelf.